Photography Beginner Guide

Beginner
Placeholder
0 (0)
Tổng quan
Chương trình giảng dạy
Đánh giá

Our beginner photography course will help you understand the basics of light and how your eye fixes lighting. How to get your camera to catch what your eye sees to produce better pictures. The tutorials will also help you understand your camera and how to take pictures with it.

Chương trình giảng dạy

  • Số phần Phần 1
  • Số bài học Bài học 3
  • Số câu 1 kiểm tra
  • Thời lượng 4 giờ 32m
Mở rộng tất cả
Photography for Beginners – The Course
Số bài học Bài học 3 Số câu 1 kiểm tra
  1. Getting Started in Photography – 5 things to Consider
  2. Basic Camera Settings
  3. Understanding the Exposure Triangle
  4. Photography Quiz Questions
0 ra khỏi 5

Đánh giá khóa học 0 đánh giá của người dùng

Xóa đánh giá khóa học

Bạn có chắc không? Bạn không thể khôi phục lại cái này

Truy cập khóa học

Khóa học này được bảo vệ bằng mật khẩu. Để truy cập nó, vui lòng nhập mật khẩu của bạn dưới đây:

Các khóa học liên quan

Beginner
Placeholder

Photography Beginner Guide

0 (0)
  • Understanding of the photography basics

  • Master composition and develop your unique style of photography

4 giờ 32m
0
0
3
Cuộn lên trên cùng