Marketing Basics

Intermediate
Placeholder
0 (0)
Tổng quan
Chương trình giảng dạy
Đánh giá

Learn through award-winning teaching approaches of the Sauder School of Business’s marketing faculty. This course will bring a marketing lens to complex business and organization challenges and aid in holistic decision-making that aligns with the customer and company goals.

Chương trình giảng dạy

  • Số phần Phần 1
  • Số bài học Bài học 2
  • Số câu 1 kiểm tra
  • Thời lượng 6 giờ 55m
Mở rộng tất cả
Marketing Essentials
Số bài học Bài học 2 Số câu 1 kiểm tra
  1. Develop a basic customer segmentation system
  2. Begin to understand the psychology of consumer decision making
  3. Can You Pass This Basic Test?
0 ra khỏi 5

Đánh giá khóa học 0 đánh giá của người dùng

Xóa đánh giá khóa học

Bạn có chắc không? Bạn không thể khôi phục lại cái này

Truy cập khóa học

Khóa học này được bảo vệ bằng mật khẩu. Để truy cập nó, vui lòng nhập mật khẩu của bạn dưới đây:

Các khóa học liên quan

Intermediate
Placeholder

Marketing Basics

0 (0)
  • Leverage product mix and pricing strategies

  • Understand customers and their needs, wants, and demands

6 giờ 55m
0
0
2
Cuộn lên trên cùng