Health and Fitness Master Class

Expert
Placeholder
0 (0)
Tổng quan
Chương trình giảng dạy
Đánh giá

These free online health and fitness courses will teach you about the importance of engaging in regular physical activity to reduce the risk of many health issues and complications. Health and fitness are a state of well-being that allows people to meet the demands of their environment. You will learn how to keep your heart, lungs, and circulatory system healthy and improve your overall fitness.

Chương trình giảng dạy

  • Số phần Phần 1
  • Số bài học Bài học 2
  • Số câu 1 kiểm tra
  • Thời lượng 7 giờ 22m
Mở rộng tất cả
The vital signs
Số bài học Bài học 2 Số câu 1 kiểm tra
  1. Week 1: Pulse/Heart Rate
  2. Week 2: Blood Pressure
  3. Yoga Trivia
0 ra khỏi 5

Đánh giá khóa học 0 đánh giá của người dùng

Xóa đánh giá khóa học

Bạn có chắc không? Bạn không thể khôi phục lại cái này

Truy cập khóa học

Khóa học này được bảo vệ bằng mật khẩu. Để truy cập nó, vui lòng nhập mật khẩu của bạn dưới đây:

Các khóa học liên quan

Expert
Placeholder

Health and Fitness Master Class

0 (0)
  • Holistic health coaching

  • A strong foundation of health theory related to nutrition, and physical fitness

7 giờ 22m
0
0
2
Cuộn lên trên cùng