Guitar: Beginners Guide

Beginner
Placeholder
0 (0)
Tổng quan
Chương trình giảng dạy
Đánh giá

This course caters to the complete beginner and is suitable for both electric and acoustic guitar. No experience is necessary. Each lesson will provide you with everything you require to quickly get you confident and creative with the guitar. We will gradually progress to providing you with a wide range of chords, introduce scales, learn some great songs and riffs - and also focus on encouraging you to write your own music.

Chương trình giảng dạy

  • Số phần Phần 1
  • Số bài học Bài học 3
  • Số câu 0 kiểm tra
  • Thời lượng 5 giờ
Mở rộng tất cả
Learn Guitar
Số bài học Bài học 3 Số câu 0 kiểm tra
  1. Anatomy and Tuning
  2. Chord Boxes and Tab
  3. Picking Exercises and First Riffs:
0 ra khỏi 5

Đánh giá khóa học 0 đánh giá của người dùng

Xóa đánh giá khóa học

Bạn có chắc không? Bạn không thể khôi phục lại cái này

Truy cập khóa học

Khóa học này được bảo vệ bằng mật khẩu. Để truy cập nó, vui lòng nhập mật khẩu của bạn dưới đây:

Các khóa học liên quan

Beginner
Placeholder

Guitar: Beginners Guide

0 (0)
  • Building a strong beginner guitar foundation

  • Understand the Chromatic Scale and how to apply it to your guitar

5 giờ
0
0
3
Cuộn lên trên cùng